Časopis krízový manažment vychádza pravidelne 2 krát za rok. Články sú do časopisu príjmané priebežne. Uzávierky do nasledúceho vydania nového čísla časopisu sú vždy do 15. marca a do 15. októbra. Tabuľka Akceptácia článkov prebieha na základe posúdenia článkov nezávislými oponentmi a rozhodnutia redakčnej rady. Redakcia časopisu akceptuje iba pôvodné články, ktoré ešte neboli uverejnené v žiadnom inom médiu a sú napísané v textovom editore MS Word, rozsah článkov by nemal prekročiť 10 strán formátu A4 a musí byť v súlade so schválenou šablónou, bez číslovania strán. Proces posudzovania článkov sa realizuje formou „Double-blind peer review“.

Collections in this community

Recent Submissions

View more